การใช้น้ำยางจากยางพาราและน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หวันยิหวา พื้นผา, พิมพ์มาดา จรูญจันทร์, กฤษติกา กาธิกาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธดา ยกอินทร์, วรรณวิษา พรหมหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การใช้น้ำยางจากยางพาราและน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อ

คงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช

Using Para Rubber whit Bamboo Activated Carbon to Preserve

Colorization Composition of Plant

สาขา:ชีววิทยา

ระดับชั้น:มัธยมศึกษาปีที่ 2-6

ผู้ทำโครงงาน:1. นางสาวหวันยิหวา พื้นผา2. นางสาวพิมพ์มาดา จรูญจันทร์

  1. นางสาวกฤษติกา กาธิกาศ

ที่ปรึกษา:1. นายธดา ยกอินทร์2. นางสาววรรณวิษา พรหมหาญ

โรงเรียน:พุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การใช้น้ำยางจากยางพาราและน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช มีแนวคิดมาจากการสตัฟฟ์ และดองพืช เพื่อการเก็บตัวอย่างพืช โดยทั่วไปใช้แอลกอร์ฮอล์ โซเดียมคลอไรด์ และฟอร์มาลีน การสตัฟฟ์แห้งแบบอัด และการเคลือบด้วยซิลิกา ซึ่งทั้งหมดเป็นสารเคมี ต้นทุนสูงเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมี เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญไม่สามารถคงสภาพสีในพืชไว้ได้ จากการศึกษาการเกิดซากดึกดำบรรพ์ ในอำพันซึ่งเกิดจากการเคลือบด้วยยางไม้ แม้เวลาผ่านไปหลายปีซากสิ่งมีชีวิตยังคงสภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงศึกษาการเคลือบพืชด้วยน้ำยางพารา และน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช ผลการศึกษาเปรียบเทียบชนิดพันธุ์ของน้ำยางพารา สรุปได้ว่าน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM 600 สามารถเคลือบผิวแล้วทำให้ตัวอย่างพืชคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืชได้ดีกว่า น้ำยางพาราพันธุ์ BPM 24 น้ำยางพาราพันธุ์ RRIT 251 การศึกษาจำนวนครั้งในการเคลือบน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM 600 พบว่าได้ว่าจำนวน 3 ครั้ง สามารถคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืชได้ดีที่สุด การศึกษาจำนวนครั้งในการเคลือบน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM 600 พบว่าได้ว่าจำนวน 3 ครั้งสามารถชะลอการหายใจแบบใช้ออกซิเจน และการทำงานของฮอร์โมนเอทิลีน ในตัวอย่างพืชได้ดีที่สุด การศึกษาการเคลือบน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ (activated carbon) ในปริมาณ 7 กรัม / 1 ลิตร สามารถชะลอการหายใจแบบใช้ออกซิเจน และดูดซับฮอร์โมนเอทิลีน ทำให้ชะลอการชราของเซลล์พืชได้ดีขึ้น และการศึกษาการเคลือบน้ำยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ (activated carbon) ในปริมาณ 7 กรัม / 1 ลิตร สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ในตัวอย่างพืชได้ดีที่สุด