การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมด้วยน้ำสกัดจากเปลือกไข่เป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์กมล ปันด้วง, ชาลิสา สุขชิต, แพรวา คงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเปลือกไข่เป็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม เป็นการทดลองหมักเปลือกไข่เป็ดกับน้ำในอัตราส่วนที่ต่างกัน และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของน้ำสกัดจากเปลือกไข่เป็ดได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม และ แมกนีเซียม ทดลองใช้น้ำสกัดจากเปลือกไข่เป็ดรดน้ำผักกาดหอม และการเจริญเติบโตของผักกาดหอม สิ่งที่ต่างจากโครงการเดิมคือเปลี่ยนจากเปลือกไข่ไก่เป็นเปลือกไข่เป็ด และเปลี่ยนจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักกาดหอม