มุมของแผ่นรับแสงกับระนาบที่ส่งผลต่อขนาดของภาพโฮโลแกรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายจีรทีปต์ ขจรศักดิ์ว่องไว, ศุภกร เจนสวัสดิ์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี คงสุคนธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์