ภาชนะสมดุลเชิงกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัณณะ วรรณศิลป์, จิรภัทร อิงคสัมพันธ์, ณภัทร พุทธจักรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ผู้จัดทำพบปัญหาว่า เมื่อซื้อสินค้าชิ้นเล็กๆ ที่กระทบกระเทือนง่าย เช่น แก้วใส่น้ำหรืออาหารบางชนิด มักเกิดปัญหาสินค้าเสียหายเพราะเป็นสินค้าที่เสียทรงง่าย และเมื่อพิจารณาปัญหานี้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาดหรือการพัฒนารูปแบบยังไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ความเสียหายที่เกิดจาการขนส่งที่คุณภาพต่ำหรือการขนส่งที่ขาดความระมัดระวังก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของบางชนิดที่มีความเปราะบาง เสียหายง่าย ซึ่งสร้างค่าใช้จ่ายให้บริษัทมหาศาลบริษัท จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเหล่านั้นให้ได้อย่างปลอดภัย แต่กระบวนการขนส่งก็จะเกิดความลำบากเกินไปและสร้างค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คณะผู้จัดทำมองเห็นปัญหาในส่วนนี้ และเกิดความคิดที่จะประดิษฐ์ภาชนะแบบสมดุลขึ้นมา

ภาชนะแบบสมดุลของเรา สามารถนำไปใส่สินค้าที่ต้องการความระมัดระวัง มันจะแก้ไขปัญหาสินค้าเสียหายด้วยโครงสร้างลดแรงกระทบที่กระทำต่อวัตถุภายใน โดยอาศัยหลักสมดุลกลของการหมุนที่ได้แนวคิดมาจากตุ๊กตาล้มลุก เมื่อมีแรงมากระทบที่ภาชนะ กลไกของมันจะทำให้แรงภายนอกกระทบต่อวัตถุภายในน้อยที่สุด