ชื่อโครงงาน การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพถุงดูดซับความชื้นจากวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่ ชานอ้อย แกลบ และซังข้าวโพด เพื่อชะลอการเน่าเสียของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาพัชร คงประโคน, สุมิตตา นาคหลง, ณัฐพร พูนชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์