เครื่องหาจุดอุณหภูมิคูรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรกานต์ เชาวน์พิทักษ์, ปุญญพัฒน์ ทองขวัญ, ศิวกร รักดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของแม่เหล็ก ทำให้ทราบว่าแม่เหล็กส่วนใหญ่มีหลายประเภทได้แก่ paramagnetic และ ferromagnetic แม่เหล็กแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพทางแม่เหล็กที่แตกต่างกัน อาจจะแปลงภาพได้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้แม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไป ซึ่งแม่เหล็กferromagnetic จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นแม่เหล็ก paramagnetic ได้จากการที่มีอุณภูมิสูงขึ้น และเรียกจุดที่แม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินั้นจะเรียกว่า อุณหภูมิคูรี(Curie temperature) ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างเครื่องมือที่เอาไว้ใช้หาจุดอุณหภูมิคูรี(Curie Temperature) วิธีการดำเนินการคือ ออกแบบเครื่องมือเพื่อหาจุดอุณหภูมิคูรี เขียนโปรแกรม สร้างเครื่องมือ และทดสอบประสิทธิภาพ ผลการทดลองคือสามารถหาจุดอุณภูมิครีได้จริง ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้ สามารถต่อยอดในการใช้ในอุตหกรรมที่มีแม่เหล็กเกี่ยวข้อง และใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กอีกต่อๆไป