หารูปแบบการเรียงตัวของไม้ที่สัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อหาปริมาณถ่านให้ได้มากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา ทับทิม, ลัคนา สร้อยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและหันมาสนใจการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ทําให้ธุรกิจด้านสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆจากธรรมชาติในการผลิต เช่น อาหารเสริม ครีมบํารุงต่างๆ แต่เทรนดูแลสุขภาพไม่ได้มีอาหาร ยาหรือความงาม แต่ยังมีศาสตร์แห่งการบําบัด เช่น สปา การนวดแผนไทยหรือออนเซ็นของญี่ปุ่น ซึ่งธุรกิจต่างๆที่กล่าวถึงมีการเลือกใช้วัตถุดิบและวัสดุที่ คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรหรือถ่านในการให้ความร้อนหรือในญี่ปุ่นได้มีการนําถ่านไม้มาแช่ ในน้ำให้เป็นน้ำแร่ นอกจากด้านสุขภาพแล้วถ่านยังมีประโยชน์ในด้านครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมคือสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแทนการใช้แก๊สหุงต้ม(LPG) ซึ่งจัดเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมดไป(พลังงานสิ้นเปลือง) สามารถนำไปบำบัดน้ำเสีย ฟอกอากาศและดูดซับกลิ่นต่างๆ ดังนั้นถ่านไม้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจทั้งในและต่างประเทศ แต่ด้วยกระบวนการผลิตถ่าน ต้องใช้เวลาและความชํานาญทําให้ปริมาณถ่านที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ไม้กระถินยักษ์ เป็นไม้เนื้อแข็ง เจริญเติบโตง่าย คงทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อยและถ่านจากไม้กระถินยักษ์ยังเป็นที่นิยมของตลาดในประเทศไทย จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ในการเผาถ่านสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เตาเผาถ่าน ซึ่งลักษณะของเตาเผาถ่านมีหลากหลายรูปแบบแต่เตาที่สามารถทําขึ้นมาได้ง่ายและมีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับเตาชนิดอื่นๆคือ เตาดิน เพื่อให้ได้ถ่านเพียงพอต่อความต้องการ ใช้เวลาไม่มากจนเกินไปและมีกําไรต่อการเผา 1 ครั้งมากที่สุด ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาหารูปแบบการเรียงตัวของไม้ที่สัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยใช้ growing the square patterns.

ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงเลือกที่จะศึกษารูปแบบการเรียงตัวของไม้ที่สัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เพื่อหาปริมาณถ่านที่ได้มากที่สุด