การสกัดแร่ธาตุจากผลน้ำเต้าต้น โดยใช้กระบวนการสลายโครงสร้างโปรตีน เพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุในการทำดินโป่งเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัญ นิพิฐวัธนะผล, ดรณ์ ประสพกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันน้ำเต้าต้นเป็นพืชไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาได้ และัมีความสวยงาม แต่ผลของน้ำเต้าต้นนั้นเมื่อตกลงมาจะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นพิษอย่างมากเนื่องด้วยมีสาร Aucubin, Crescentin และ Crescentosine แต่จากการศึกษาพบว่าในผลของน้ำเต้าต้นนั้นมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อการทำดินโป่งเทียมปริมาณมาก เช่น ฟอสฟอรัส (P) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และโซเดียม (Na) ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะกำจัดสารพิษดังกล่าวจากผลน้ำเต้าต้นออกและนำส่วนของแร่ธาตุจากผลน้ำเต้าต้นมาทำเป็นดินโป่งเทียม