การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นคะน้า โดยปุ๋ยหมักชีวภาพจากต้นขึ้นฉ่าย ปุ๋ยหมักชีวภาพจากบร็อคโคลี่ และปุ๋ยเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญาพร ดูหฤคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุภกรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์