การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธูปฤาษี ปุ๋ยหมักชีวภาพจากกากชา และปุ๋ยเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพชร แก่นที, บุษมาพร มนตรี, เปรมกมล จันทมาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุภกรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองโดยใช้ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธูปฤๅษี กากชา และปุ๋ยเคมี และการหาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซ้ำ ประกอบด้วย 1) คือ ไม่ใช้น้ำหมักชีวภาพ 2) ปุ๋ยเคมี 3) ปุ๋ยชีวภาพจากกากชาสูตรที่ 1 (กากชา 1 kg/) 4) ปุ๋ยชีวภาพจากกากชาสูตรที่ 2 (กากชา 3 kg) 5) ปุ๋ยชีวภาพจากกากชาสูตรที่ 3 (กากชา 5 kg) 6) ปุ๋ยชีวภาพจากธูปฤาษีสูตรที่ 1 (ธูปฤาษี 1 kg) 7) ปุ๋ยชีวภาพจากธูปฤาษีสูตรที่ 2 (ธูปฤาษี 3 kg) 8) ปุ๋ยชีวภาพจากธูปฤาษีสูตรที่ 3 (ธูปฤาษี 5 kg) โดยเก็บข้อมูลในด้านการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ได้แก่ ความสูงของลำต้น (เซนติเมตร), ความกว้างของลำต้น (มิลลิเมตร), จำนวนดอก, จำนวนกิ่งแขนง, น้ำหนักสดของดอก,น้ำหนักแห้งของดอก ซึ่งผลการทดลองคาดว่า ปุ๋ยหมักชีภาพจากกากชาสูตรที่ 3 ทำให้ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตดีที่สุด