การออกแบบลายผ้าครามจากสมการทางคณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมานันท์ ชินมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณทิมา ทองเหง้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบลายผ้าครามจากกราฟสมการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ กราฟสมการเชิงเส้น กราฟสมการกำลังสอง กราฟสมการวงกลม กราฟสมการวงรี กราฟสมการพาราโบลา

กราฟสมการไฮเพอร์โบลา กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)ในการออกแบบลายผ้าคราม ที่มีอยู่ในดูสวยงามและทันสมัยมากขึ้น เพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้คนเยาวชนนิยมหันมาสวมใส่ชุดผ้าครามมากขึ้นและเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น