การศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดคลอรีนในน้ำประปาด้วยแอสคอร์บิคเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์ เจริญสุข, จิรภัทร สิงห์ใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยการทดลองนำน้ำประปาปริมาต 250ml ลงในบีกเกอร์ 500 ml 1ชุด จากนั้นก็วัดปริมาตรคลอรีนด้วยคลอรีนมิเตอร์ทันทีและบันทึกผลแล้วนำน้ำประปามาทำซ้ำแต่ใส่แอสคอบิกสังเคราะห์ลงไปแล้ววัดปริมาณคลอรีนโดยวัดทุก 5 นาทีและบันทึกผล จนครบ 30 นาที และ ทำขั้นดอนเดียวกันอีกครั้งแต่เปลี่ยนแอสคอบิคใช้เป็นแอสคอบิคธรรมชาติที่ได้จาก นำผลไม้มา 3 กรัมผสมกับ Oxalic acid 3% ใน Acetic acid 8% (OAA) จากนั้นน้าไปปั่นละเอียดด้วยเครื่อง Homogenizer และปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนด้วยเครื่อง Centrifuge และนำผลมาเปรียบเทียบ