การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับไอออนของโลหะในน้ำด้วยอิฐมูลโค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐวุฒิ กันทวี, ชวัญญา หน้อยเศษ, วุฒิพร ทาเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับไอออนของโลหะในน้ำด้วยอิฐมูลโค โดยการทำอิฐมูลโคจะทำในอัตราส่วนดินเหนียวต่อมูลโคที่ 100:0,90:10,80:20,70:30และ60:40 นำไปผสมกันแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นผสมกับน้ำต่อมานำไปห่อด้วยฟอยล์แยกเป็น 2 ชุดคือแบบตากแดดและไม่ตากแดดเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำไปเผาพร้อมกันเป็นเวลา 7 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นจะทำการสร้างกราฟมาตรฐานโดยการเตรียมน้ำสังเคราะห์แมงกานีส โดยเตรียมจากสารละลายแมงกานีส (Mn2+ ) ความเข้มข้น 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 mg/l ,เตรียมน้ำสังเคราะห์ทองแดง โดยเตรียมจากสารละลายทองแดง(Cu2+ ) ความเข้มข้น 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 mg/l และเตรียมน้ำสังเคราะห์เหล็ก โดยเตรียมจากสารละลายเหล็ก(Fe2+ ) ความเข้มข้น 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 mg/l จากนั้นวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอะตอมมิคแอพชอร์ชันสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ และเขียนกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นกับการดูดกลืนแสงของโลหะนั้นและต่อมาจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของอิฐมูลโคโดยเริ่มจากการเตรียมน้ำสังเคราะห์แมงกานีส โดยเตรียมจากสารละลายแมงกานีส (Mn2+) ความเข้มข้น 0.3 mg/l จากนั้นเตรียมน้ำสังเคราะห์ทองแดง โดยเตรียมจากสารละลายทองแดง (Cu2+) ความเข้มข้น 1.0 mg/l และเตรียมน้ำสังเคราะห์เหล็ก โดยเตรียมจากสารละลายเหล็ก (Fe2+) ความเข้มข้น 0.5 mg/l จากนั้นนำอิฐมูลโคอัตราส่วน 100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 จำนวน 25 กรัมไปดูดซับในน้ำเสียสังเคราะห์ Mn2+ ,Cu2+’และ,Fe2+ ในระยะเวลาง 30 นาที จำนวน 3 รอบวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอะตอมมิคแอพชอร์ชันสเปกโทรโฟโทมิเตอร์

หาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน จึงจะทราบว่าอัตราส่วนดินเหนียวต่อมูลโคในอัตราส่วนใดมีประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนของโลหะสูงสุด