การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลากัดเพศผู้และเพศเมียจากการให้อาหารโดยใช้ไรแดง ไรน้ำตาล ลูกน้ำยุงลาย และลูกน้ำยุงรำคาญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสชล เหมไพบูลย์, กวิสรา จันประเทือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปลากัดเพศผู้และเพศเมีย (Betta splendens)โดยใช้ปัจจัยอาหารในการทดลอง ทำการทดลองโดยเลี้ยงปลากัดทั้งหมด 10 โหล แบ่งออกเป็นเพศผู้ 5 โหลและเพศเมีย 5 โหล ให้อาหารปลากัดเป็นอาหารชีวภาพ 4 ชนิด ได้แก่ ไรแดง (Moina macrocopa) ไรน้ำตาล (Artemia salina) ลูกน้ำยุงลาย (Aedes spp.) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex spp.) แก่ปลากัดเพศเมียและปลากัดเพศผู้ (Betta splendens) อย่างละ 4 โหล และให้อาหารเม็ดที่เป็นอาหารเคมีที่ผู้ประกอบการนิยมใช้เลี้ยงในปัจจุบันแก่ปลากัดเพศผู้และปลากัดเพศเมียอีก 2 โหลที่เหลือ ให้อาหาร 2 มื้อแบ่งเป็นช่วงเช้าและมื้อเย็น นำมาเปรียบเทียบความเจริญเติบโตโดยวัดการเจริญเติบโตตั้งแต่ปลากัด (Betta splendens) มีอายุ 2 เดือนครึ่งไปจนถึงระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ นั่นคือช่วงที่ปลากัดเพศผู้มีการก่อหวอด และช่วงที่เห็นไข่น้ำบริเวณใต้ท้องปลากัดเพศเมีย อูมเป่ง เป็นตุ่มสีขาวชัดเจน ก่อนเริ่มทำการทดลองมีการปรับสภาพปลากัด (Betta splendens) ให้ความคุ้นชินกับอาหารที่ได้รับ โดยการให้อาหารแบบผสม ได้แก่ ไรแดง (Moina macrocopa) ไรน้ำตาล (Artemia salina) ลูกน้ำยุงลาย (Aedes spp.) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex spp.) ผสมกันเป็นเวลา 1 อาทิตย์ แก่ปลากัด 8 โหลที่ต้องการทดลองโดยให้อาหารชีวภาพจากนั้นเมื่อครบ 1 อาทิตย์ ทำการงดอาหารปลากัดเป็นเวลา 1 วันเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารหลังจากนั้นเริ่มทำการทดลองโดยใช้เกณฑ์คือ การสังเกตสี ความยาวของปลากัด น้ำหนักตัว เพื่อบันทึกผลการเจริญเติบโตทุกๆ 1 สัปดาห์ ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการเลือกใช้อาหารเลี้ยงปลากัด และเป็นข้อมูลในการต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงปลาต่อไป