การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตในการปลูกข้าวเบายอดม่วงโดยวิธีการปลูกแบบนาหว่าน และนาดำในพื้นที่แปลงนาข้าว อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ โอนิกะ, ญาดา นิลละออ, พัทธนันท์ เสรีกิจเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกระบวนการและรายละเอียดการทำนาของนาหว่านและนาดำเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวและความเหมาะสมของการทำนาหว่านและนาดำในพื้นที่ที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือเพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถเปรียบเทียบกระบวนการและรายละเอียดการทำนาของนาหว่านและนาดำเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวได้ สามารถหาค่าความคุ้มทุมและความเหมาะสมของการทำนาหว่านและนาดำในพื้นที่ที่ศึกษา

การทำโครงงานในครั้งนี้เป็นโครงงานเชิงสำรวจโดยศึกษาในพื้นที่นาตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พื้นที่ตัวอย่างใช้นาหว่านจำนวน 3 แปลงและนาดำจำนวน 3 แปลง ในพื้นที่นามีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้แก่ แสงแดด อุณหภูมิ น้ำจากชลประทานและจากน้ำฝนมีความเพียงพอต่อการผลิตข้าว โดยข้อมูลที่ต้องการศึกษาคือกระบวนการทำนาอย่างละเอียด งบประมาณที่ใช้ในการทำนา และวันเวลาในกระบวนการทำนาอย่างชัดเจน อัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าว(ความสูงจากพื้นดินจนถึงยอดใบข้าว)ในแต่ละแปลงทุกๆ 2 สัปดาห์ ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อนำข้อมูลไปเปรียบเทียบการทำนาหว่าน และนาดำอย่างชัดเจนและสรุปผล