การสลายโฟมโพลีสไตรรีนด้วยสารสกัดจากส้มเขียวหวานและผักชีลาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์ วงศ์เจริญวิชญ์, พีรรัชธาดา สิทธิเกรียงไกร, พณณกร พิเชฐศิรประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์