เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจากคลื่นน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิสรา วาดเขียน, อลงกรณ์ แซ่จิว, ไมตรี แซ่ลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทยประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อ 4 ปีก่อน ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากพอสมควร ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งวัดร่องขุ่น บ้าน สิ่งก่อสร้างรวมชีวิตของผู้คนที่ถูกแผ่นดินไหวทำลายไป นอกจากนี้เรายังพบว่าในบริเวณเชียงรายยังมีรอยแยกที่อาจทำให้เกิดแผ่นได้อีกมาก แผ่นดินไหวเป็นภัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งสิ้นนี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้คนอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนต่างก็หวาดกลัวภัยพิบัติแผ่นดินไหวกันทั้งสิ้นเพราะแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ทำให้ประชาชนไม่อาจรู้ล่วงหน้าก็ทำให้เกิดความเสียหายมากแต่ถ้าหากประชาชนรู้ว่ากำลังเกิดแผ่นดินไหวได้ก็จะทำให้สามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวได้ และคณะผู้จัดทำก็อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าแผ่นดินไหวมีผลกระทบ ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน มากมายซึ่งทำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความวิตกขึ้นว่าจะทำให้อาจเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือสิ่งของอันเป็นที่รัก ปกติคลื่นแผ่นดินไหวจะมีด้วยกันสองชนิด คือ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง ซึ่งเครื่องวัดแผ่นดินไหวในปัจจุบันเครื่องวัดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะวัดได้แค่คลื่นตามขวางโดยใช้หลักการสปริงปลายด้านหนึ่งผนวกกับตุ้มน้ำหนักและปากกา ปลายอีกด้านหนึ่งยึดตรึงไว้กับคานเครื่องวัดดังกล่าวอาศัยคุณสมบัติการยืดหดของสปริงเชิงกล ทำให้มันมีความไวในการตรวจจับการสั่นที่มีปริมาณต่ำๆได้ไม่ดี อีกทั้งเมื่อใช้งานไปนานๆจะมีความล้าของสปริงซึ่งจะทำให้ความไวของการวัดต่ำลง และความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น ทำให้คณะผู้จัดทำคิดที่จะทำเครื่องส่งสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวจากคลื่นน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อที่จะเตือนภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น