พลาสเตอร์ปิดแผลที่มีสารสกัดอัลลิซินในกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิชชา บุษบงค์, ภัทรวงศ์ สังขาว, ธัญสิริ คุณมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาและและออกแบบพลาสเตอร์ติดแผลที่มีสารสกัดอัลลิซินซึ่งสามารถพบได้ในกระเทียม โดยสารอัลลิซินมีผลในการช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและลดอาการอักเสบได้ พลาสเตอร์นี้จะถูกออกแบบให้มีสารอัลลิซินที่ได้มาจากกระเทียมอยู่บริเวณตรงกลางของตัวพลาสเตอร์แปะแผลเพื่อช่วยให้บริเวณที่เป็นแผลได้สัมผัสกับสารอัลลิซิน ซึ่งสารอัลซิลินจะช่วยทำให้ลดอาการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียในแผลได้