ภาชนะใส่อาหารจากเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณกานต์ สาระบัว, ชนัญธิดา ทองอินทร์, อัญชนา ลุนศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและสร้างภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ โดยโครงงานนี้จะใช้เส้นใยธรรมชาติจากใบสัปปะรดมาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งในทั่วไป คนเรามักจะบริโภคแต่ผลสัปปะรด ส่วนใบของสัปปะรดก็จะนำไปทิ้ง และไม่มีการนำเอาใบของสัปปะรดมาใช้ประโยชน์ เราจึงคิดจะนำใบสัปปะรดมาแยกออกให้เหลือเพียงเส้นใย เพื่อนำมาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการใช้โฟม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับใบสับปะรดที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของผลสับปะรด ศึกษากรรมวิธีการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยใบสัปปะรด และศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของภาชนะใส่อาหารที่ทำจากเส้นใยใบสัปปะรด โดยเราจะนำใบสับปะรดแยกเส้นใยด้วยวิธีการกระจายเยื่อ หรือตีเยื่อ และเข้าสู่กระบวนการทำภาชนะ โดยเราจะใช้แป้งมันสำปะหลัง เป็นชนิดตัวประสาน เพื่อเป็นตัวประสานระหว่างเส้นใยให้มีความแข็งแรง จากการศึกษายังไม่ได้ทำการทดลอง