ล้อผ่อนแรงสำหรับรถเข็นผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์พัฒน์ จิ๋วกาวี จิ๋วกาวี, ปวเรศ ทองมีบัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ทิพย์ศรี, รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาในด้านการเคลื่อนที่ซึ่งจะทำให้เคลื่อนที่ไปได้อย่างยากลำบาก จึงจะต้องใช้รถเข็นผู้ป่วย(wheel chair) เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาอีกหนึ่งอย่างของรถเข็นผู้ป่วย(wheel chair) คือมีข้อจำกัดในด้านการเคลื่อนที่ โดยรถเข็นผู้ป่วย(wheel chair)สามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวที่มีความราบเรียบ แต่ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจะต้องเคลื่อนที่ผ่านเนินหรือหลุมต่างๆซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่นั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก โดยข้อจำกัดของรถเข็นผู้ป่วย(wheel chair) จะอยู่ที่ล้อหน้าซึ่งจะต้องมีขนาดที่เล็กเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ขึ้นและลงได้อย่างสะดวกสบายโดยจะต้องเป็นล้อที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่อีกด้วย การที่มีล้อหน้าขนาดเล็กนั้นจะนำมาซึ่งปัญหาคือการติดหลุมและการขึ้นเนินที่จะต้องใช้แรงในการเคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมมองของผู้ป่วยแล้ว นี่เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของล้อรถเข็นผู้ป่วย(wheel chair) ที่สามารถใช้ได้กับรถเข็นผู้ป่วย(wheel chair) ที่มีอยู่ในตามท้องตลาดและโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น