ลูกยางปิเปตอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตินัทธ์ แก้วรักษ์, คณพศ สุขคุ้ม, ธนกฤต นุ่นตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ปิเปตในการตวงสารเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก แต่ทว่าถ้ามีประสบการณ์ใช้งานน้อยจะทำให้เกิดปัญหา “เมื่อปล่อยลูกยางออกจากหลอดแก้ว เพื่อปล่อยสารออกจากหลอดแก้วอาจจะทำให้มีสารรั่วไหลออกมาจากหลอดแก้ว” และ ขั้นตอนในการปล่อยสารออกจะต้องอาศัยทักษะความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้สารตรงตามความต้องการซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้สูง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการทำการทดลอง

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น “ลูกยางปิเปตอัจฉริยะ” โดยใช้กลไกของเฟืองควบคุมการเข้าออกของลมบริเวณลูกยางปิเปต เพื่อที่จะช่วยในการตวงปริมาณสารที่อยู่ภายในหลอดแก้วได้ตามความต้องการ ส่งผลให้เกิด ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานปิเปตที่ง่ายขึ้น