การศึกษาประสิทธิภาพการฟักไข่และอัตราการรอดของปลา killifish (Nthobranchius rachovi) ที่เกิดจากการบ่มไข่โดยใช้ชนิดของดินที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก สุขสุวรรณ์, กนกพร ศรีเมฆารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลา killifish (Nthobranchius rachovi) เป็นปลาสวยงามที่มีจุดขายในการให้ผู้เลี้ยงได้ฟักไข่ออกมาจากดินที่ทางร้านวางขายด้วยตนเอง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฟักไข่และอัตราการรอดของปลา killifish โดยใช้ชนิดของดินในการบ่มไข่ที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาจะจําแนกดินที่ใช้ในการบ่มไข่ปลา 3 ชนิดได้แก่ พีทมอส ดินจากบริเวณแม่นํ้าท่าจีน (อ.เมือง จ.ตรัง) และดินบริเวณบึงจากสวนสมเด็จย่า (อ.เมือง จ.ตรัง) โดยแบ่งเป็น 3 ตู้ปลาในการเลี้ยงแยกตามประเภทของดินในแต่ละตู้ และนําดินไปตรวจสอบคุณภาพก่อนเลี้ยง หลังจากเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ปลาจนสามารถสืบพันธุ์ได้ นำพ่อ-แม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์และรอจนถึงเวลาที่แม่พันธุ์วางไข่ในดิน หลังจากนั้นนําไข่ที่แม่พันธุ์วางไว้ในดินแต่ละตู้ขึ้นมา แล้วนําไปบ่มพร้อมกับดินโดยใช้กระดาษหนังสือพิมห่อ โดยการบ่มไข่ปลาจะแบ่งไข่ปลาในดินแต่ละชนิดออกเป็น 3 ห่อ โดยบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นตรวจสอบคุณภาพดินหลังการบ่มไข่ปลาและคํานวนหา อัตราการฟัก อัตราหารเป็นตา และอัตราการรอดของไข่ปลา killifish ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ดินในการบ่มไข่ปลา killifish ของผู้เพาะพันธุ์ปลา และเป็นข้อมูลในการต่อยอดผลิตดินที่มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลา killifish ต่อไป