การศึกษาการทำละลายของตัวทำละลายอินทรีย์กับยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ หารธงชัย, เทพประทาน ถามูลตรี, นภัสกร แก้วพิภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจ และมีชาวสวนนิยมทำสวนยางพาราเป็นจำนวนมากเลยทำให้มีปริมาณยางพาราเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้วยางพาราจะถูกทำให้อยู่ในรูปก้อนยาง เพื่อการขนย้ายที่ง่ายและในปัจจุบันการจะทำให้ยางพาราที่เป็นก้อนละลายกลับไปอยู่ในสถานะของเหลวแบบเดิม ในส่วนมีการวิจัยและศึกษาที่น้อย และทางคณะผู้จัดทำจึงได้เห็นว่า ควรจะทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวทำละลายยางพารา เพื่อที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปวิเคราะห์ผล และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับการวิจัยและการทำโครงงานอื่นๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวทำละลายยางพารา

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการทำละลายของตัวทำละลายสารอินทรีย์กับยางพารา 2) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตัวทำละลายสารอินทรีย์กับยางพารา

ประโยชน์จากการทำโครงงานนี้คือ เพื่อศึกษาการทำละลายของตัวทำละลายสารอินทรีย์กับยางพารา, เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับการวิจัยและโครงงานที่ต้องการข้อมูลในส่วนนี้, ทำให้รู้เกี่ยวกับการทำละลายของตัวทำละลายสารอินทรีย์กับยางพาราว่าตัวทำละลายตัวไหน ทำละลายยางพาราได้บ้าง ทำได้มากขนาดไหน