การศึกษาการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายและดูดซับกลิ่นได้จากเปลือกมะพร้าวร่วมกับถ่านไม้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ แก้วสุวรรณ, กษิด์เดช หมื่นพรม, ใหลเฮง ลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้และดูดซับกลิ่นจากเปลือกมะพร้าว ทางผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้นเนื่องจากตระหนักในปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ single use ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยยาก ไม่ย่อย หรือย่อยสลายแล้วก่อให้เกิดสารตกค้างและส่งผลเสียต่อธรรมชาติ ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งทำจากเปลือกมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ และได้เพิ่มคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นจากคาร์บอน ผงถ่านไม้มะขาม เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศเกี่ยวกับกลิ่นอีกด้วย โดยจะสร้างให้เป็นกล่องสำหรับใ่ส่อาหารหรือเศษอาหาร เพื่อสะดวกในหารทิ้งและช่วยดูดซับกลิ่นจากเศษอาหารอีกด้วย