การศึกษาการทำถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์จากใยกาบมะพร้าวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับบุกเคลือบผิวเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญาณ์ โยวะ, พรนภัส บุญประสิทธิ์, กุลจิรา รักษาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณ วันนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์จากใยมะพร้าวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับบุกเคลือบผิวเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสารมารถยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทำกระดาษจากใยมะพร้าว โดยการนำกาบมะพร้าวมาแยกเส้นใยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์จากนั้นนำไปต้มที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นล้างทำความสะอาดแล้วนำใยมะพร้าวที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นกระดาษ 2) การเตรียมสารละลายไคโตซาน สกัดสารไคโตซานจากกระดองปูม้าเนื่องจากกระดองปูเป็นของเหลือทางครัวเรือน 3) การเตรียมการสารละลายบุก นำหัวบุกมาทำเป็นผงบุกและนำผงบุกที่ได้ไปทำเป็นสารละลายบุก 4) เตรียมสารเคลือบผิวกระดาษ 5) นำไคโตซานและสารละลายบุกที่ได้มานั้นมาทำเป็นสารเคลือบผิวกระดาษจากใยมะพร้าว 6)นำกระดาษจากใยมะพร้าวที่เคลือบด้วยไคโตซานร่วมกับบุกนำไปพับกระดาษให้เป็นถุงกระดาษ 7) ทดสอบประสิทธิภาพในการยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้โดยการนำผักและผลไม้ที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพใส่ถุงที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับบุกและผลไม้ที่ไม่ได้ใส่ถุงหรือได้รับการป้องกันใดๆ