ผลการเติมจุลินทรีย์สกุล Bacillus จากน้ำแช่ข้าวเหนียวในการบำบัด แคลเซียมและฟอสเฟสในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา มณีฉาย, ฐิตารีย์ โรจน์พิทยากูล, รักษณาลี ไชยวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การอยู่อาศัยของ มนุษย์ย่อมมีการใช้น้ำในการดำรงชีวิต กิจกรรมการใช้น้ำของมนุษย์ โดยมีแหล่งที่มา

จาก บ้านเรือน ที่อยู่ อาศัย ซึ่งน้ำเสียเหล่านี้ เมื่อปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมจะทำให้แหล่งน้ำมีความสกปรก

เชื้อโรค และ มีกลิ่น หากมีการปนเปื้อนของน้ำเสียในปริมาณมากแหล่งน้ำก็จะไม่สามารถนำไปใช้ในการ

อุปโภค บริโภคได้ โดยน้ำเสียชุมชนจะประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดอินทรีย์

สารอินทรีย์ และธาตุอาหารพืช องค์ประกอบเหล่านี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

และ พืชในแหล่งน้ำอีกด้วย ในส่วนของฟอสฟอรัส ที่ถือเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชและจุลินทรีย์ และ

แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองของพืชและจุลินทรีย์เช่นกัน จากรายงานพบการปนเปื้อนของฟอสฟอรัสลงสู่

แหล่งน้ำชุมชน จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร การทำฟาร์มปศุ

สัตว์ เป็นต้น โดยพบระดับการปนเปื้อนของฟอสฟอรัสในน้ำเสียชุมชน อยู่ที่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

(มั่นสิน และ มั่นรักษ์, 2545) สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในชุมชน

แบคทีเรียสกุล Bacillus หลายชนิด มีความสามารถละลายและปล่อยฟอสฟอรัสอนินทรีย์ออกมาได้

จากที่ถูกยึดไว้ในอนุภาคดิน และช่วยในการเคลื่อนย้ายจากรูปฟอสฟอรัสอินทรีย์ผ่านวัฏจักรชีวธรณีเคมี

(biogeochemical cycle) ทำให้พืชดูดซึมได้ (Richardson and Simpson,2011) ทำให้ค่า pH ของดิน

ลดลงเป็นสามารถทำให้การจับตัวกันของไตรแคลเชียมฟอสเฟต ที่ตกตะกอนในดิน ในน้ำ แยกออก

แคลเซียมหลุดออกมาเป็นฟอสเฟสที่พืชดูดซึมได้ จากความสำคัญของบทบาทของแบคทีเรียดังกล่าวทาง

ผู้วิจัยจึงมุ่งเห็นความสำคัญต้องการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนแบบชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียสกุล Bacillus จาก

น้ำแช่ข้าวเหนียว แช่ข้ามคืนทิ้งไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาแหล่งน้ำเสียในชุมชนปลอด

สารเคมีในโอกาสต่อไป

คณะผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้

จุลินทรีย์จากน้ำแช่ข้าวเหนียวมาใช้ในการบำบัดแคลเซียมและฟอสฟอรัส ลดการเกิดน้ำเสียในแหล่งน้ำชุมชน

ขึ้น