ผลการเติมจุลินทรีย์สกุล Bacillus จากน้ำแช่ข้าวเหนียวในการบำบัด แคลเซียมและฟอสเฟส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา มณีฉาย, ฐิตารีย์ โรจน์พิทยากูล, รักษณาลี ไชยวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์