การหาปริมาตรของพีระมิดฐานรูปดาวที่แนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญฑมาศ พลสุวรรณ์, นงนภัส แก้วปาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการคิดสูตรต่างๆเพื่อนำมาหาคำตอบทำให้ง่ายต่อการคำนวณหรือการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ทางกลุ่มเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการคิดสูตรเกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิดฐานรูปดาวที่แนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เนื่องจากได้ไปศึกษาข้อมูลการหาพื้นที่ของพีระมิดฐานรูปดาวและเกิดความสนใจที่จะต่อยอดจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น