การหาความสัมพันธ์ของอนุกรมอนันต์กับพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรมน ลิ่มเถาว์, พิณไพเราะ จูดคง, กฤษฎาภา ประกอบกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเรื่องพื้นที่ของรูปเรขาคณิตสองมิติในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม และ เจ็ดเหลี่ยม มีสูตรเฉพาะตัวและมีมากมาย ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้ความสัมพันธ์ของผลบวกของอนุกรมอนันต์ เพื่อหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า