เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิล์มแครอทผสมถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและกะลามะพร้าวในการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกุลวดี แตะแอ, พนัชกร นวนนิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันนี้ผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้สุกเเละเน่าเสียในระหว่างขนส่งและจำหน่ายอยู่สูงมาก ทำให้มีการขาดทุนหลายล้านบาทต่อปี ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงหาวิธีในการชะลอการสุกของผลไม้ โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเราพบว่า ถ่านกัมมันต์มีความสามารถในการชะลอการสุกของผลไม้ และแครอทมีความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและจำหน่ายมากขึ้น จึงนำมาซึ่งโครงงานดังกล่าว