ศึกษาการเตรียมและสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากต้นกกผสมกับพืชชนิดอื่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชญาณ์ อิทธิมาชัยการ, สรัลพร นพวิง, ณฤพล กองตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สอาด ริยะจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำ ธูปฤๅษีหรือกกช้าง (Typha angustifolia L.) มาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและเปรียบเทียบคุณสมบัติกับแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากธูปฤๅษีที่มีส่วนผสมของพืชชนิดอื่น ได้แก่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เพื่อคัดเลือกส่วนผสมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานมากที่สุด