การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Streptococcus mutans จากสาร Piceatannol ในกระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรพัชร ทองประไพ, ธนกร โพธิ์พันธ์ทูล, สมิทธิพงศ์ ตั้งสถาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริลักษณ์ ยอดหาญ, วิลาสินี สวาทะนันทน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากแบคทีเรีย ผู้พัฒนาจึงได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดได้แก่กระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง ในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งทำให้เกิดโรคฟันผุ ซึ่งจะดำเนินการ 3 ด้าน คือ (1) สกัดสาร piceatannol จากพืชทั้ง 3 ชนิด (2) เพาะเชื้อ streptococcus mutans (3) ทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย S.mutans ของสารสกัดที่ได้โดยใช้วิธี Agar disc diffusion