นวัตกรรมเซ็นเซอร์แก้อาการหลังค่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา แพทย์กลาง, ศยามล โกศล, ธมนวรรณ อินตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง work from home และนักเรียนก็ยังต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เดิน เพราะสวนสาธารณะได้มีการปิดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อCOVID-19 ทำให้ส่วนใหญ่ต้องนั่งจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในเวลานานทำให้เกิดอาการหลังค่อม เนื่องจากนั่งในรูปแบบที่ผิด ซึ่งทำให้กระดูกสันหลังคดงอบิดเบี้ยว ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหลัง ทำให้ตัวเล็กลงและเสียบุคลิกภาพ ทางคณะจึงคิดจะจัดทำระบบเซ็นเซอร์เตือน เมื่อเรานั่งหลังค่อมหรือนั่งผิดรูปแบบ โดยจะมีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับแอปพลิเคชั่น โดยในก่อนนั่งจะมีการแนะนำวิธีการนั่งที่ถูกต้องก่อน จากนั้นในระหว่างที่นั่งเมื่อเรานั่งหลังค่อมหรือผิดรูปแบบจะมีสัญญาณเตือนและส่งวิธีนั่งที่ถูกไปยังแอปพลิเคชั่น โดยภายในแอปพลิเคชั่นสามารถเก็บสถิติการนั่งหลังค่อมเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยก่อนเข้าจะให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ภายในแอปพลิเคชั่นจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนั่งที่ถูกต้องตรงตามรูปแบบ บอกผลเสียของการนั่งหลังค่อมที่จะส่งผลต่อบุคลิกภาพภายในอนาคต มีวิธีการออกกำลังกายและวิธีการยืดเส้นยืนสายกล้ามเนื้อ