การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอิฐดินเผามวลเบาที่มีส่วนผสมของเปลือกทุเรียนและชานอ้อยในอัตราส่วนต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ เชื้อหาญ, วัชริน อุดมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา, ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกทุเรียนและชานอ้อยเป็นเศษชีวมวลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีชานอ้อยที่เหลือมาจากการผลิตในจังหวัดมุกดาหาร 317,453 ตัน (2555, กระทรวงพลังงาน) ชานอ้อยซึ่งเป็นเศษชีวมวลทางการเกษตรสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งซิลิกาได้และเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติในการนำไปผลิตเป็นวัสดุฉนวนความร้อนและช่วยประหยัดพลังงานเมื่อนำไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อนของกำแพงและฝ้าเพดาน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำโครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอิฐดินเผามวลเบาที่มีส่วนผสมของเปลือกทุเรียนและชานอ้อย เพื่อลดปริมาณขยะชีภาพที่เกิดขึ้นให้น้อยลง โดยจะทำการผลิตอิฐดินเผามวลเบาที่มีส่วนผสมของเปลือกทุเรียนและชานอ้อยในอัตราส่วนต่าง ๆ