เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศด้วยบอร์ด Arduino UNO

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกมล ศรีเมือง, เสาวภาคย์ เดชบุญญาภิชาติ, อชิรญาณ์ ชูดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ เนียมสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดฝุ่นละองงในอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมในการวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศควบคู่ไปกับเซนเซอร์ เพื่อให้เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองมีประสิทธิภาพ คือ สามารถใช้ได้จริง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต เมื่อเทียบกับเครื่องต้นแบบ