เครื่องวัดระดับโพแทสเซียมในเลือดชนิดพกพาสำหรับวิเคราะห์ภาวะโพแทสเซียมต่ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นระยะจากไทรอยด์เป็นพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรนันธ์ เกียรติวัฒนากร, ณ ณิชา เกียรติรุ่งนพคุณ, กวิสรา กาญจนหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร, ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้คนป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ปฏิกิริยาของร่างกายกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้มีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินความจำเป็น ทำให้ความเข้มข้นของระดับโพแทสเซียมไอออนในเลือดต่ำ และหากระดับโพแทสเซียมไอออนตํ่ากว่า 3.5 mEq/L จะส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตเป็นระยะจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxic Periodic Paralysis) หรือที่เรียกกันว่า TPP การรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษโดยวิธีกินน้ำแร่แผ่รังสีผู้ป่วยจะต้องกินยาฮอร์โมนตลอดชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีจะส่งผลต่อร่างกายและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ แต่การตรวจโพแทสเซียมไอออนในเลือดนั้น ต้องตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งต้องใช้เวลาและไม่สามารถรู้ผลได้ในทันที จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำจึงต้องการที่จะสร้างอุปกรณ์วัดระดับความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนในเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวัดระดับโพแทสเซียมไอออนได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงสามารถพบแพทย์เพื่อเข้ารักษาอาการได้ในทันเวลา จะได้ไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกายในอนาคต ในการศึกษาจะมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจโพแทสเซียมเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของโพแทสเซียมที่เปลี่ยนไปในเลือดจากค่าปกติมีการพัฒนาแบบจำแนกประเภท(classification)เพื่อวัดค่าโพแทสเซียมไอออนในเลือดเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นโรค TPP โดยการใช้ฐานข้อมูลจากวิจัยเรื่อง Evaluating the Efficacy of Primary Treatment for Graves’ Disease Complicated by Thyrotoxic Periodic Paralysis เครื่องมือตรวจโพแทสเซียมผ่านเส้นเลือดฝอยนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาลสามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือชิ้นนี้ให้มีความเหมาะสม และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต