แอปสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดยใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิไท สุวรรณเนาว์, ก้องภพ บุญมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ทองเอียด, จิราภรณ์ เมืองประทับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาที่มีความหลากหลาย พูดคุยกันแบบหลายเชื้อชาติ ซึ่งภาษาที่ถือเป็นภาษากลางของคนทั้งโลกที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ โดยนานาประเทศได้ผลักดันให้ประชากรในประเทศสามารถเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยที่หลากหลายประเทศก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ในบางประเทศก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีนักและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยประเทศไทยก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาจากการเก็บสถิติขององค์กร EF ได้เผยว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จาก 100 ประเทศด้วยคะแนน 47.61 ซึ่งถือเป็นความสามารถที่ต่ำมาก (EF Education First) และอีกหลักฐานหนึ่งที่มายืนยันคือคะแนนสอบ O-NET ของเด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2561 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เฉลี่ยแล้วทั่วประเทศไทยได้คะแนนอยู่ที่ 31.41 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำมากๆ [1] ในขณะเดียวกันการศึกษาในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นในการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาที่เรียกว่า ระบบการศึกษาออนไลน์ (E-learning System) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดเนื้อหา การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนจากแบบเดิมมาเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การสอนบนเว็บ (Web-based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจิทัล (Digital Collaboration) เป็นต้น ดังนั้นในโครงงานนี้จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น และต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ จึงได้จัดทำโครงงานแอปสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดยใช้ระบบการสอนอัจฉริยะขึ้นมา

ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS) [2,3] คือระบบฝึกสอนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะเพื่อที่จะเลียนแบบวิธีสอน คำอธิบายการแก้ปัญหา และกิจกรรมระหว่างผู้ติวและผู้เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน ระบบฝึกสอนแบบอัจฉริยะนี้สามารถจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้มีความยืดหยุ่นคล้ายกับว่ามีครูและนักเรียนนั่งเรียนตัวต่อตัวกัน โดยระบบมีความสามารถในการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียน สามารถจำลองแบบความรู้และความคิดรวบยอดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในขณะที่เรียน สามารถวินิจฉัยว่านักเรียนรู้อะไรและอะไรที่นักเรียนยังไม่รู้ และกำหนดว่าจะสอนอะไร เมื่อไรจึงจะเหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีปฏิสัมพันธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเหมาะสม จึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบการสอนอัจฉริยะก็คือ การสร้างคุณครูโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั้นเอง ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำระบบการสอนอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

อย่างไรก็ตามในทักษะของภาษาอังกฤษจะประกอบด้วย การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งทักษะหนึ่งที่เห็นได้ชัดในการเรียนภาษาอังกฤษคือการพูดและฟัง เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ในโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้โดยการนำเทคนิคการรู้จำเสียง (Speech Recognition) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมและฝึกสอนให้แก่ผู้ใช้งานได้พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความสะดวกในการเรียนรู้โดยการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางแอปสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดยใช้ระบบการสอนอัจฉริยะขึ้นมา