โครงงานการพัฒนาก้อนอาหารสำหรับการปลูกพืชที่มีคุณสมบัติช่วยต้านทานอาการรากเน่าในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร หนูขาว, วีระชัย ศรพรหม, พีรวิชญ์ เพชรมีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพนิต คงเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนมาใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ การนำเศษอาหารมาผสมกับรำข้าว และน้ำหมักชีวภาพเป็นก้อนอาหารใส่ในดินสำหรับการปลูกพืช แต่ปัญหาคือการนำเศษอาหารมาใช้อาจเกิดกลิ่นเน่าเหม็นและพบว่าพืชเกิดอาการรากเน่าสูงเนื่องจากความชื้นจากการหมักเศษอาหาร ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจนำมาพัฒนาต่อยอด โดยการนำเศษอาหาร รำข้าว น้ำหมักชีวภาพ มาผสมกับผงถ่านและเชื้อราไตรโคเดอร์มา เนื่องจากผงถ่านช่วยในการดูดซับกลิ่นและความชื้น และเชื้อราไตรโคเดอร์มามีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการรากเน่าในพืช โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ การพัฒนาก้อนอาหารสำหรับการปลูกพืชที่มีคุณสมบัติช่วยต้านทานอาการรากเน่าในพืช