การศึกษาผลของแผ่นเจลจากสารสกัดเปลือกมังคุดในการยับยั้งการอักเสบของแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิ​ร​ญา​ อิน​ท​ปัญโญ, มุกเจ้าขา มุกนนท์, ทรธภร พาหาสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์