การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของนกปรอทสวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพันธ์ ศรีเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นกปรอดสวนมีจำนวนลดลงในปัจจุบันเพราะเหตุผลต่างๆอย่าง เช่น การคุกคามของมนุษย์ เเละการที่ลูกนกตกรัง

การที่ลูกนกตกรัง เเม่นกจะไม่สามารถคาบลูกขึ้นมาวางบนรังได้ เเละท้ามีมนุษย์ มาเห็น ก็ไม่สามารถ เพราะเเม่นกจะได้กลิ่นเเละจะไม่เลี้ยงลูกตัวนั้น

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของนกปรอดสวนเพื่อเพิ่มโอกาศการรอดของลูกนก และนำมาต่อยอดเพื่ออนุบาลลูกนกตกรัง

โดยมีวิธีการโดยย่อคือ

เดินตามหารังนก

สำรวจรังนก

เเละศึกษาวิธีการเลี้ยงนก