การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ, เกลือ, น้ำดี และความเป็นกรด-เบส ที่มีผลต่อการทำงานของแบคเทอริโอซินลูกผสมในยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ วิรุฬหะรัตน์, คริมา นิทรัพย์, ชยุต กีรติเชาวนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ สุปันดี, นุจริน จงรุจา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ได้พบการรายงานปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะภายในสัตว์เกี่ยวกับการดื้อยาและผลกระทบของยาที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ นโยบายในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสนับสนุนการใช้ antimicrobial peptide ในกลุ่มแบคเทอริโอซินแทนยาปฎิชีวนะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย จึงนำมาสู่งานวิจัยนี้ที่ศึกษาการทำงานของแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดย Streptococcus thermophilus KLDS 3.1003 ในรูปแบบแบคเทอริโอซินลูกผสม และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 3 สายพันธุ์ดังนี้ Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Vibrio parahaemolyticus ในสภาวะต่างๆได้แก่ อุณหภูมิ 40-100๐C, น้ำเกลือความเข้มข้น 0-2 M, น้ำดีความเข้มข้น 0.1-0.6 M และความเป็นกรด-เบสที่ pH 3-10 เพื่อนำผลการทดลองจากสภาวะดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อเป็นทางเลือกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ต่อไป