การศึกษาพัฒนาการทางด้านสมาธิและความจำขณะทำงานที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Visual working memory)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล, เกวลี ถิระศักดิ์, นันทนัท วงศ์สมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์, กานดา เลิศลดาลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยที่ผ่านมามีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับช่วงวัยในการพัฒนาความจุของความจำขณะทำงานที่เกี่ยวกับการมองเห็นและความสามารถในการตั้งใจจดจ่อต่อสิ่งที่สนใจ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลออกมาได้อย่างแน่ชัด จึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาช่วงวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาความจุของความจำขณะทำงานที่เกี่ยวกับการมองเห็นและความสามารถในการตั้งใจจดจ่อต่อสิ่งที่สนใจ ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามประวัติส่วนตัว, แบบทดสอบมิติสัมพันธ์, แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์, แบบประเมินทฤษฎีโดยนัยของสติปัญญา, แบบประเมินพฤติกรรม, แบบสอบถามเศรษฐสถานะ, แบบทดสอบการติดเกม และเกมแบบทดสอบเกี่ยวกับความจุของความจำขณะทำงานที่เกี่ยวกับการมองเห็นและความสามารถในการตั้งใจจดจ่อต่อสิ่งที่สนใจ โดยให้กลุ่มอาสาสมัครตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปในช่วงอายุ 6 - 36 ปี ทำแบบทดสอบ ขณะเดียวกันก็จะมีการวัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง Electroencephalogram (EEG) เพื่อให้ได้ผลการทดสอบและรูปแบบคลื่นสมอง ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับดัชนีทางประสาท