การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลูโลสจากพืชในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดูดซับโลหะหนักในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาพร ชมภูนาค, ณิชกานต์ เทศมงคลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลูโลสจากพืชในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดูดซับโลหะหนักในน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของของพืชในท้องถิ่นที่ไม่ได้ปรับสภาพทางเคมีและพืชในท้องถิ่นที่ปรับสภาพทางเคมีในการดูดซับโลหะหนักในน้ำ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลูโลสจากพืชต่างชนิดในการดูดซับโลหะหนักในน้ำ โดยทำการสกัดเซลลูโลสจากพืชในท้องถิ่นแบบไม่ปรับสภาพทางเคมีและปรับสภาพทางเคมีด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 24% W/W อย่างละ 1.1 กรัม และนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยเทคนิค UV-Visible Spectrophotoscopy โดยเปรียบเทียบระหว่างผักตบชวาที่ไม่ปรับสภาพทางเคมี ผักตบชวาที่ปรับสภาพทางเคมี กาบกล้วยที่ไม่ปรับสภาพทางเคมี และกาบกล้วยที่ปรับสภาพทางเคมี เมื่อนำพืชทั้งสองชนิดที่ปรับสภาพทางเคมีและไม่ปรับสภาพทางเคมีมาแช่ลงในสารละลายมาตราฐานและน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้ ซึ่งมีการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม และนำน้ำที่ได้ไปหาความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ซึ่งผลคือเซลลูโลสของผักตบชวาและกาบกล้วยที่ปรับสภาพทางเคมีมีประสิทธิภาพในการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้มากกว่าที่ไม่ปรับสภาพทางเคมี และผักตบชวาที่ปรับสภาพทางเคมีมีประสิทธิภาพในการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้มากกว่ากาบกล้วยที่ปรับสภาพทางเคมี