การศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดเย็นจากใบย่านาง ใบชะพลูและใบมิ้นต์เพื่อทําสเปรย์ดับกลิ่นปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ พระจันทร์ศรี, ชัยกรณ์ ชื่นชูจิตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดกลิ่นในช่องปาก โดยการกำจัดแบคทีเรียที่เป็นเหตุผลหลักของกลิ่นปากและอื่น ๆโดยใช้สารสกัดเย็นจากใบชะพลู,ใบมิ้นต์ และใบย่านางที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนมีสารในการกำจักแบคทีเรียและยังหาได้ง่ายในท้องถิ่น(ไม่มีการทดลองกับคน)