การศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด เปลือกกล้วยน้ำว้า และเปลือกเงาะ ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora ที่เป็นสาเหตุในการเกิดโรคเน่าเละในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร ดายันต์, ศรีอัปสร รัตฉวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเน่าเละในพืชจัดเป็นโรคที่สร้างความเสียหายต่อการผลิตในแปลงปลูกและผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะเป็นแผลเละแฉะเป็นเมือกเยิ้ม มีสีคล้ำ หรือน้ำตาล พร้อมกับมีกลิ่นเหม็นฉุนเฉพาะตัว ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. carotovora ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด เปลือกกล้วยน้ำว้า และเปลือกเงาะ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. carotovora ทำการศึกษาโดยการสกัดสารสกัดหยาบจากเปลือกเปลือกมังคุด เปลือกกล้วยน้ำว้า และเปลือกเงาะ แล้วนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียErwinia carotovora subsp. Carotovora เพื่อที่จะได้สารสกัดหยาบที่ดีที่สุดแล้วนำไปการหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่ต่ำสุดต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Minimal inhibitory concentration ,MIC) เพื่อช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคเน่าเละในพืช และนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการเน่าเสียของอาหารในอนาคต