การศึกษาและเปรียบเทียบสีของแสงและรูปทรงของภาชนะที่มีผลต่อการไล่แมลงวันโดยใช้เครื่องส่องแสงไล่แมลงวันที่ใช้หลักการถุงน้ำใสไล่แมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ ฉิมอินทร์, ภัทรพล ภมรสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเอาหลักการถุงน้ำใสไล่แมลงวันมาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อศึกษาตัวแปรสองชนิด คือ สีของแสงและรูปทรงของภาชนะ