การศึกษาอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นต่อการงอกและอัตราการเติบโตของหญ้าทะเลในระยะต้นกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อันดา บุตรเลี่ยม, ศุทธินี รุ่งเจริญพัฒนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิต ในด้านของสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นสมุทร โดยเห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral bleaching) ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นจากปกติ ถึงระดับมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาว และพืชในทะเลโดยปกติจะสามารถทนต่ออุณหภูมิของน้ําทะเลได้เพียงแค่ถึงช่วงอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่าหญ้าทะเลมีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิได้มากกว่าพืชในทะเลชนิดอื่นๆ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นของหญ้าทะเลยังไม่มีข้อมูลที่ปรากฎ อีกทั้งในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลงจึงต้องอาศัยวิธีการปลูกทดแทนเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ทางผู้เสนอโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่ออัตราการงอก อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของหญ้าคาทะเลในระยะต้นกล้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปลูกหญ้าทะเลทดแทนและเป็นแนวทางในการอนุรักษ์หญ้าทะเลต่อไป