การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่มีผลต่อการสลายตัวของสารละลายฟอร์มาลีนในหมึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา สุขสวัสดิ์, ธนวัฒน์ รักซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารละลายฟอร์มาลีน (Formalin) คือ สารเคมีชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบที่มีพิษ ประกอบด้วย แก๊สฟอร์มาดีไฮด์ (Formaldehye) : สารละลายเอทานอล (Methyl alcohol) : น้ำ (Water) ในอัตราส่วน 37 : 15 : 48 บุคคลทั่วไปรู้จักในชื่อ น้ำยาดองศพ ซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อทำให้ศพเน่าเปื่อยช้าลง ด้วยคุณสมบัติข้อนี้จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าลักลอบมาใช้ในการแช่ผัก ผลไม้และรวมไปถึงอาหารสดต่างๆ เพื่อทำให้อาหารสดใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการนำมาใช้ในทางที่ผิด การได้รับสารชนิดนี้เข้าไปในร่างกายในปริมาณที่มากจะส่งผลให้เกิดพิษสองชนิดคือ พิษแบบเฉียบพลันคือจะมีอาการระคายเคืองตา จมูกและทางเดินหายใจ หากได้รับในปริมาณที่สูงอาจทำให้หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ และอย่างที่สองคือ พิษแบบเรื้อรังคือการได้รับสารในระยะยาวจะทำให้เกิดผลเสียกับระบบต่างๆและอาจก่อให้เกิดมะเร็งในที่สุด ทางผู้จัดทำจึงต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารละลายฟอร์มาลีนในอาหารทะเล โดยการศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการสลายตัวของสารละลายฟอร์มาลีน โดยใช้อาหารทะเลจำพวกหมึก