การศึกษาอัตราส่วนระหว่างพีทมอสและเส้นใยมะพร้าวในวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่แห้งแล้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกุล เบญจกุล, นงนภัส พิชัยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ทําให้เกิดวิกฤตภัยแล้ง ทําให้พืชหลายชนิดได้รับน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปริมาณที่ลดลง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งได้ แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นมีราคาสูงและใช้วัสดุสังเคราะห์ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่

ผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาข้อมูลและพบว่าวัสดุจากธรรมชาติบางชนิดมีคุณสมบัติ ในการเก็บความชื้นได้ดี สามารถนํามาประยุกต์เป็นวัสดุปลูกในการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งได้ มีราคาถูกและ หาได้ง่ายตามท้องถิ่น และยังพบว่าอัตราส่วนของวัสดุปลูกดังกล่าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเก็บความชื้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดังนั้นโครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะศึกษาหาอัตราส่วนวัสดุปลูกจนได้อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่แห้งแล้ง ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง และส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง