การพัฒนาสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการเน่าเสียของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญมณี เที่ยงธรรม, จินดารัตน์ ชินภัทรพงษ์เลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์